Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Sanace stokové sítě a kanalizačních přípojek

AR: 2021/22

Student

Brychta Kryštof

Vedoucí

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Tato bakalářské práce je o přiblížení možnosti sanace stokové sítě a kanalizačních přípojek. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části je popsáno základní rozdělení nejpoužívanějších metod pro obnovu, opravu a renovaci stokové sítě. V druhé části jsou získané vědomosti aplikovány při řešení sanace části stokové sítě ve městě Znojmo, ulice Rumunská – Slovenská. Pro danou lokalitu byly vybrány dvě metody sanace (CIPP vystýlka, otevřený výkop). Pro tyto metody bylo vyhotoveno ekonomické porovnání.

Summary

This bachelor thesis is about approaching the possibility of rehabilitation of the sewer network and sewer connections. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part describes the basic division of the most used methods for rehabilitation, repair and renovation of sewer network. In the second part, the acquired knowledge is applied to the rehabilitation of a part of the sewer network in Znojmo, Rumunská - Slovenská street. Two methods of rehabilitation (CIPP lining, open excavation) were selected for the site. An economic comparison was made for these methods.

Citace

BRYCHTA, Kryštof. Sanace stokové sítě a kanalizačních přípojek. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D..