Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Posouzení tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Poličná

AR: 2021/22

Student

Zuzaňák René

Vedoucí

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce se věnuje hydraulické analýze vodovodní sítě obce Poličná, okres Vsetín. Úvodní část práce je věnována teorii využití matematického modelování vodovodní sítě. Pro zjištění tlakových poměrů vodovodní sítě byl vytvořen kvazi-dynamický hydraulický model celé vodovodní sítě a následně byl kalibrován a verifikován na základě měření tlakových poměrů na vodovodní síti. Charakteristické provozní stavy vodovodní sítě se promítly v simulačním modelu programu EPANET 2.2. S ohledem na stávající rozsah a typ zástavby daný platným územním plánem obce Poličná byly s využitím výsledků hydraulické analýzy posouzeny tlakové poměry na vodovodní síti obce Poličná. Součástí práce jsou navržená opatření napomáhající optimalizaci tlakových poměrů pro výhledový rozsah zástavby.

Summary

The bachelor thesis is devoted to the hydraulic analysis of the water supply network in the municipality of Poličná, Vsetín district. The introductory part of the thesis is devoted to the theory of mathematical modelling of the water supply network. A quasi-dynamic hydraulic model of the entire water supply network was created to determine the pressure conditions of the water supply network and then calibrated and verified based on the pressure measurements on the water supply network. The characteristic operating conditions of the water supply network were reflected in the simulation model of EPANET 2.2. Following the existing scale and type of development given by the current zoning plan of the municipality of Poličná, the pressure conditions on the water supply network of the municipality of Poličná were assessed using the results of the hydraulic analysis. The thesis includes proposed measures to optimize the pressure conditions for the prospective scale of development.

Citace

ZUZAŇÁK, René. Posouzení tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Poličná. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: Ing. Jan Ručka, Ph.D..