Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Zpracování kalů z úpraven vod

AR: 2021/22

Student

Mach Michal

Vedoucí

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Anotace

Vodárenský kal, úpravna vody, kalBakalářská práce se zaměřuje na způsoby likvidace a využití vodárenských kalů vzniklých na úpravnách vod používaných v současné době. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zaměřuje na základní vlastnosti kalů, jejich složení a seznámení se s možnými technologickými řešeními vedoucími k jejich zpracování a likvidaci v dnešní době. V praktické části se seznamuje s konkrétními úpravnami vody na území České republiky, a jak tyto úpravny s vodárenskými kaly nakládají. Na základě praktické části lze více představit, jak je daná problematika ve skutečnosti nejčastěji řešená.ové hospodářství, zpracování kalů, likvidace kalů

Summary

The bachelor thesis focuses on the methods of disposal and the use of water sludge generated in the treatment of water used nowadays. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on the basic properties of sludge, its composition and getting acquainted with technological solutions leading to its treatment and disposal today. The practical part introduces the specific water treatment in the Czech Republic, and how specifically these treatment plants deal with the issue. Based on the practical part, it is possible to present more about how are these problematics in fact mostly solved.

Citace

MACH, Michal. Zpracování kalů z úpraven vod. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: Ing. Renata Biela, Ph.D..