Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Způsoby sanace betonové kanalizace

AR: 2021/22

Student

Vondráček Filip

Vedoucí

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce je zaměřena na seznámení se způsoby sanace betonové kanalizace včetně šachet bezvýkopovou technologií. První část byla zaměřena na materiály, šachty, způsoby čištění a způsoby zjišťování stavebně-technického stavu stokové sítě. Ve druhé a třetí části byly rozebrány metody sanace betonové kanalizace bezvýkopovou technologií. Ve čtvrté části se hovoří o sanaci šachet bezvýkopovou technologií. V páté části se aplikují poznatky z předchozích částí na konkrétním úseku stokové sítě a dojde k návrhu řešení sanace tohoto úseku.

Summary

The bachelor's thesis is focused on getting familiar with the methods of remediation of concrete sewers, including shafts by trenchless technology. The first part was focused on materials, shafts, methods of cleaning and methods of determining the construction and technical condition of the sewerage system. In the second and third part, the methods of remediation of concrete sewer by trenchless technology were analyzed. The fourth part talks about the remediation of shafts using trenchless technology. In the fifth part, the knowledge from the previous parts is applied to a specific section of the sewerage system and a solution for the remediation of this section will be proposed.

Citace

VONDRÁČEK, Filip. Způsoby sanace betonové kanalizace. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D..