Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Technická řešení modrozelené infrastruktury ve městech

AR: 2021/22

Student

Císařová Monika

Vedoucí

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce zpracovává poznatky v oblasti využívání dešťové vody ve městech. Začlenění pojmu modrozelená infrastruktura a popis používaných návrhových technických prvků pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou v intravilánech měst a obcí. Praktická část navrhuje řešení prvků modrozelené infrastruktury na ulici Údolní ve městě Brně s požadavky správců inženýrských sítí a provozovatele stokové sítě BVK, a.s..

Summary

The bachelor thesis deals with knowledge in the field of rainwater use in cities. Inclusion of the term blue-green infrastructure and a description of the design technical elements used for efficient rainwater management in urban areas. The practical part proposes the solution of the elements of the blue-green infrastructure on Údolní Street in the city of Brno with the requirements of the utility network administrators and the sewer network operator BVK, a.s ..

Citace

CÍSAŘOVÁ, Monika. Technická řešení modrozelené infrastruktury ve městech. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D..