Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Posouzení místního vodovodu Vohančice

AR: 2021/22

Student

Sovák Zdeněk

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením obecního vodovodu Vohančice. Popisuje aktuální stav zásobování vodou, který slouží pro vytvoření hydraulického modelu vodovodní sítě. Práce se zaměřuje na tlakové a průtokové poměry nejen současné rozvodné vodovodní sítě, ale i budoucím plánovaným rozšířením. Závěrem jsou zpracovány varianty opatření pro možnou optimalizaci vodovodní sítě.

Summary

This bachelor thesis deals with the assessment of the municipal water supply system of Vohančice. It describes the current state of water supply, which is used to create a hydraulic model of the water supply network. The thesis focuses on the pressure and flow conditions of not only the current water distribution network but also the future planned extensions. Finally, options for measures for possible optimization of the water supply network are developed.

Citace

SOVÁK, Zdeněk. Posouzení místního vodovodu Vohančice. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D..