Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Studie variant odkanalizování obce Vír

AR: 2021/22

Student

Macík Ondřej

Vedoucí

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Většina menších obcí v České republice mají na svém území zastaralý a v některých případech i nefunkční systém odkanalizování intravilánu obce. Dříve budované jednotné systémy jsou v dnešní době nahrazovány oddílným systémem, který odděluje dešťové vody od vod odpadních. Obec Vír má v současné době pouze několik stokových řadů, které jsou následně zaústěny do řeky Svratky. Cílem této diplomové práce je navržení tří variant odkanalizování produkovaných odpadních vod na území obce Vír a jejich následné vyčištění na čistírně odpadních vod. V rámci jednotlivých variant je kombinován gravitační a tlakový systém odkanalizování a také systém čištění odpadních vod za použití mechanicko-biologické ČOV, Domovní ČOV a kontejnerové ČOV. Každá varianta je na závěr ekonomicky zhodnocena.

Summary

Most of the municipalities in Czech republic have old or even disfunctional sewage systems for built up communal areas. General combined sewage systems built earlier are being today replaced by solutions separating rain waters and sewage waters. Municipality Vír has currently only few sewage branches that consequently flow into Svratka river. Aim of this Diploma Thesis is to propose 3 solutions for sewage produced in communal areas of Vír municipality and its consequent disposal in sewage treatment plant. Each of three solutions feature combined gravity-driven and pressure systems of sewage lines as well as water treatment in proposed MTB as well as household and container WTP. Each of three variant is economically weighed with proposed budget.

Citace

MACÍK, Ondřej. Studie variant odkanalizování obce Vír. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D..