Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Provozování dešťových vpustí

AR: 2021/22

Student

Chotová Tereza

Vedoucí

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části je zaměřena na dešťové vpusti, jejich rozdělení, provozování a čištění. Dále je zde popsáno znečištění a předčištění srážkové vody a hospodaření se srážkovou vodou. Druhá praktická část zahrnuje testování vybraných uličních vpustí v laboratořích vodního hospodářství obcí (VHO). Dále jsou tyto vpusti porovnány a zhodnoceny dle kritérií: konstrukce filtru, množství zachyceného materiálu a systému čištění.

Summary

The diploma thesis is divided into two parts. The first theoretical part focuses on rain gutters, their distribution, operation and cleaning. The pollution, pre-treatment of rainwater and rainwater management are alco described here. The second practical part includes testing of selected street rain gutters in the institute of municipal water management laboratories (VHO). Furthermore, these rain gutters are compared and evaluated according to these criteria: filter construction, amount of captured material and cleaning system.

Citace

CHOTOVÁ, Tereza. Provozování dešťových vpustí. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D..