Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Dezinfekce bazénových vod vybraných provozů

AR: 2021/22

Student

Novotný Hana

Vedoucí

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Anotace

Diplomová práce se zabývá popisem technologie úpravy bazénových vod. U vybraných bazénových areálů byl proveden jejich popis a zjistěno využití chlorových a bezchlorových dezinfekčních činidel. V teoretické části diplomové práce jsou popsány současné metody úpravy a dezinfekce bazénových vod, porovnání jejich výhod a nevýhod, jednotlivé ukazatele jakosti vod, jejich význam, využití, měření a pořizovací a provozní náklady. Dále jsou také shrnuty mikrobiologická a chemická zdravotní rizika a faktory vzniku vedlejších produktů dezinfekce. V praktické části jsou popsány technologie úpravy bazénových vod v šesti vybraných areálech se zaměřením na využití chlorových a bezchlorových dezinfekčních prostředků a jejich provoz. Dále byl proveden průzkum, ve kterém bylo osloveno dalších 27 areálů v ČR (kombinovaných, krytých i venkovních). Celkem bylo v průzkumu porovnáváno 27 krytých a 23 venkovních provozů.

Summary

The work presents an overview of swimming pool disinfection technologies of selected operations. Selected indoor and outdoor pool operations were to be described, and the use of chlorine and chlorine-free disinfectants was to be determined and the data evaluated. These goals were met in the theoretical part of the thesis, which presents the current methods of treatment and disinfection of swimming pool water and compares their advantages and disadvantages. The comparison includes advantages and disadvantages, use and costs of disinfection methods, individual water quality indicators, and their importance and measurements. The work also focuses on microbiological and chemical health risks from swimming pool water. The practical part described the technologies of swimming pool water treatment in six selected swimming pool operations, focusing on the use of chlorine and chlorine-free disinfectants and their operation. Another 27 operators in the Czech Republic (combined, indoor and outdoor) were contacted in writing for the survey. A total of 27 indoor and 23 outdoor operations were compared in the survey.

Citace

NOVOTNÝ, Hana. Dezinfekce bazénových vod vybraných provozů. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: Ing. Renata Biela, Ph.D..