Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelování jakosti vody ve vodovodní síti

AR: 2021/22

Student

Dukát Petr

Vedoucí

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá modelováním jakosti vody ve vodovodní síti se zaměřením na stáří vody. V úvodní části práce jsou uvedeny faktory, které vedou ke zvyšování stáří pitné vody ve vodovodních systémech. Teoretická část práce představuje matematické vztahy a logistické kroky, které softwarové nástroje používají k simulaci ukazatelů jakosti vody ve vodovodní síti. V praktické části práce byl zkonstruován hydraulický model skupinového vodovodu o celkové délce 302,1 km. Za účelem kalibrace a verifikace modelu byla na síti provedena rozsáhlá měrná kampaň. Kalibrovaný hydraulický model byl využit k simulaci stáří vody pro stávající stav a další možné scénáře. Výsledky práce odhalily části vodovodní sítě s vysokým stářím vody a mají podpořit progresivní filozofii řízení vodovodních systémů.

Summary

This thesis looks at water quality modelling in the water network, focusing on water age. The initial part of the work identifies the factors that lead to an increase in water age in water supply networks. The theoretical part of the work presents the mathematical relationships and logistical steps that software tools apply to simulate water quality indicators in a water supply network. In the practical part of the work, a hydraulic model of a water distribution system with a total length of 302,1 km was constructed. Measurement campaign was carried out to calibrate and verify created hydraulic model. Using this hydraulic model, water age for existing and possible scenarios was simulated. The results of the work have revealed parts of the water supply network containing high water age and are intended to encourage the progressive water distribution systems management philosophy.

Citace

DUKÁT, Petr. Modelování jakosti vody ve vodovodní síti. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: Ing. Jan Ručka, Ph.D..