Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Analýza spotřeby vody v městě Brně

AR: 2020/21

Student

Růžička Jaroslav

Vedoucí

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Anotace

Spotřeba vody je množství vody odebrané odběrateli vodovodní sítě. Při dopravě vody ve vodovodní síti dochází ke ztrátám. Kontrola ztrát je jedna z hlavních povinností provozovatelů vodovodní sítě. Velikost těchto ztrát poukazuje o celkovém technickém stavu sítě a je potřebné pro plánování oprav. Ztráty vody se dají prokázat několika způsoby. Hodnoty, ve kterých je únik vyjádřen, se nejčastěji nahrazují procentuálním poměrem celkové vody vyrobené, ku vodě ztracené.

Summary

Water consumption is the amount of water removed by the consumer from water disstribution network. During the transportation inside water disstribution network occur losses. Assesing these losses is one of the main responsibillities of the water supplier. We can show the amount of water lost by using several different methods. Values used to describe the amount of water lost can be often replaced by percentual ratio of water produced to water lossed.

Citace

RŮŽIČKA, Jaroslav. Analýza spotřeby vody v městě Brně. Brno, Rok 2020, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc..