Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Získávání fosforu z čistírenských kalů

AR: 2021/22

Student

Boubínová Marie

Vedoucí

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Anotace

Diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání fosforu z čistírenských kalů. V první části je zpracována rešerše problematiky se zaměřením na opětovné využití fosforu z čistírenských kalů jako kritického materiálu lidstva v souladu s principy oběhové ekonomiky. V druhé části práce je definován potenciál těžby fosforu z čistírenského kalu ze středně velké (ČOV Trutnov) a velké (ČOV Modřice) čistírny odpadních vod a je zpracována technicko-ekonomická studie navrženého systému recyklace fosforu na těchto čistírnách.

Summary

The diploma thesis is focused on phosphorus recovery from sewage sludge. In the first part of the thesis, research of phosphorus recovery from sewage sludge is explained. Reusing of phosphorus, a critical material of mankind, is expressed with the principles of the circular economy. The second part of the thesis defines the potential of phosphorus extraction from sewage sludge from medium-sized (Trutnov WWTP) and large (Modřice WWTP) wastewater treatment plant and a technical and economic study of the proposed phosphorus recycling system at these wastewater treatment plants is described.

Citace

BOUBÍNOVÁ, Marie. Získávání fosforu z čistírenských kalů. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA.