Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních distribučních systémech

AR: 2020/21

Student

Sucháček Tomáš

Vedoucí

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Anotace

Tato disertační práce je zaměřena na problematiku optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti. Je provedena podrobná teoretická a kritická rešerše současného stavu problematiky a jsou označeny oblasti, ve kterých je nedostatečná oblast poznání tzv. „knowledge gap“. Jsou prezentovány navržené experimenty pro stanovení závislosti spotřeby vody na tlakových poměrech. Je uveden popis a provedení jednotlivých experimentů, které byly provedeny na vodovodní přípojce, v celém tlakovém pásmu a v laboratoři na hydraulickém okruhu. Je popsán způsob experimentálního stanovení matematické závislosti spotřeby vody na tlaku tak, aby ho bylo možno využít pro optimalizační úlohy, kde je uvažována spotřeba jako optimalizační kritérium. Jsou vyhodnoceny výsledky jednotlivých experimentů a provedena kritická diskuse k dosaženým výsledkům. Na závěr jsou porovnány dosažené výsledky s hodnotami zjištěnými v podrobné provedené rešerši.

Summary

This thesis is focused on the optimization of pressure conditions in the water supply network. There is a deep theoretical and critical search of the state of the art and there are fields where there is an insufficient field of knowledge, the so-called "knowledge gap". Experiments are proposed here to determine the dependence of water consumption on pressure conditions. There is a description of experiments and way how it was carried out, which were carried out on the water connection, in the pressure zone and in the laboratory on the hydraulic loop. There is proposed a methodology of experimental determination of the mathematical dependence of water consumption on pressure so that it can be used for optimization problems, where consumption is considered as an optimization criterion. The results of individual experiments are evaluated and a critical discussion of the achieved results is carried out. Finally, the achieved results are compared with the values found in a deep literature search.

Citace

SUCHÁČEK, Tomáš. Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních distribučních systémech. Brno, Rok 2020, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc..