Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Vyhodnocení účinnosti poloprovozní ultrafiltrační jednotky

AR: 2020/21

Student

Zelinová Kristína

Vedoucí

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Prvá časť tejto bakalárskej práce sa zaoberá zhrnutím doterajších poznatkov o membránových technológiách a ich využití pri úprave pitnej vody. Sú v nej uvedené používané druhy membrán a klasifikácia jednotlivých membránových procesov. Ďalej sú priblížené prevádzkové procesy, ktoré súvisia s využitím membrán na úpravniach vody a uvedené sú aj niektoré úpravne vody v Českej republike, kde tieto zariadenia boli alebo v súčasnosti sú používané. V druhej časti práce je priblížená situácia v obci Poniky, v Slovenskej republike, ktorá trpí sezónne zvýšeným zákalom na jednom z jej zdrojov pitnej vody. Vlastník tohto vodovodného systému má zámer tento problém kvality vody riešiť práve použitím membránového zariadenia. V rámci tejto práce sú uvedené a vyhodnotené výsledky z prvého testovania membrány na postihnutom vodnom zdroji.

Summary

The first part of this bachelor thesis deals with a summary of current knowledge about membrane technologies and their application in drinking water treatment. There are listed different types of membranes and classification of membrane processes. Further on, there are defined operation processes that are related to their use in water treatment plants and there are also listed some of the water treatment plants in the Czech republic, where these technologies were or are still being used. In the second part if this thesis, there is described a situation in a village Poniky, in Slovak republic, which suffers from seasonally increased turbidity on one of their drinking water sources. The owner of the water supply system has an intention of treating this water quality problem by using a membrane technology. This thesis presents and evaluates results from the first membrane tests executed on the affected water source.

Citace

ZELINOVÁ, Kristína. Vyhodnocení účinnosti poloprovozní ultrafiltrační jednotky. Brno, Rok 2020, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D..