Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Studie úpravny vody z povrchového zdroje

AR: 2020/21

Student

Inwald Petr

Vedoucí

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Anotace

První část práce se věnuje zdrojům vody a metodám úpravy surové vody na pitnou. V této části jsou detailněji popsány technologie využívané k dvoustupňové úpravě vody z povrchového zdroje. Druhá část práce se zabývá studií nové úpravny pitné vody z povrchového zdroje pro město Adamov. V práci je zdokumentován současný stav stávající úpravny vody a popsána její technologická linka s návrhovým průtokem Q = 30 l s-1. V další části je proveden návrh dvou variant nové technologické linky s návrhovým průtokem Q = 10 l s-1. První variantou je jednostupňová úprava vody s tlakovými filtry jako hlavním separačním stupněm. Pro druhou variantu je navržena dvoustupňová úprava vody, při které jsou prvním stupněm separace čiřiče a druhým stupněm tlakové filtry. Součástí práce je výkresová dokumentace tlakových filtrů a čiřičů, stejně jako technologická a výšková schémata obou navržených variant.

Summary

The first part of the thesis deals with water sources and methods of drinkable water treatment. This section describes the technologies used for two-stage water treatment from a surface source. The second part deals with study of the new drinking water treatment plant from a surface source for Adamov town. The work documents the current state of the existing water treatment plant and describes used technology with a design flow Q = 30 l s-1. In the next part of thesis is design of two variations of new technological line with a design flow Q = 10 l s-1. The first variation is one-stage water treatment with pressure filters as the main separation stage. Two-stage water treatment is designed for the second variation, in which the first stage of separation are clarifiers and the second stage are pressure filters. Thesis includes drawing documentation of designed pressure filters and clarifiers, technological and height scheme of both variations.

Citace

INWALD, Petr. Studie úpravny vody z povrchového zdroje. Brno, Rok 2020, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: Ing. Renata Biela, Ph.D..