Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Příprava čístírenských kalů pro proces pyrolýzy

AR: 2019/20

Student

Ševčík Jan

Vedoucí

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Anotace

Koncepce kalového hospodářství na úrovni kalových koncovek čistíren odpadních vod (dále ČOV) na národní, kontinentální, či světové úrovni vyžaduje v zájmu trvale udržitelného rozvoje zásadní zdokonalení. Produkce čistírenských kalů (dále ČK) průběžně narůstá, přičemž ČK obsahují řadu polutantů, ale zároveň představují významný obnovitelný zdroj pro materiálovou transformaci a/nebo energetické využití. ČK je složen z anorganické minerální části a z organických složek. Jeho organická část je nejen zdrojem energie a nutrientů, ale zároveň obsahuje také škodlivé polutanty např. těžké kovy. Existují ale technologie, které nabízejí možnost redukci a/nebo zneškodnění polutantů a zároveň využití ostatních složek ČK ve smyslu recyklace energie, nutrientů a jiných atraktivních složek ČK. Mezi zmiňované technologie patří především termické způsoby zpracování ČK a jednou z nich je pyrolýza. Cílem této dizertační práce je příprava ČK pro pyrolýzní proces, která spočívá ve směšování ČK s aditivy a následné peletizaci připravené směsi za účelem následného zemědělského a materiálového využití. Technologie pro materiálovou transformaci i energetické využití ČK především zmiňovaná pyrolýza, či torefakce (slabá pyrolýza) vyžadují nezanedbatelnou míru detailního výzkumu, aby mohlo dojít k jejímu rozšíření v oboru a umožnění správného využití těchto technologií v reálném prostředí. Výsledky takového výzkumu jsou totiž podkladem pro tvorbu příslušné legislativy, která následně umožní rozšíření pyrolýzních technologií v praxi.

Summary

The concept of sludge management at the level of sludge treating technology of sewage treatment plants, as well as at national, continental or world level, requires fundamental improvement in the interest of sustainable development. Sewage sludge production is continuously increasing. Sewage sludge contains a number of pollutants but also a significant renewable resource for material transformation and / or energy recovery. Sewage sludge is composed of an inorganic mineral part and organic components. Its organic part is a source of energy and nutrients, but also contains harmful pollutants for exapmple heavy metals. However, there are technologies that offer the possibility of neutralizing pollutants while using other sludge components in terms of recycling energy, nutrients and other attractive sludge components. The mentioned technologies include mainly thermal methods of sewage sludge treatment and one of them is pyrolysis. Thessis focuses on sewage sludge prepartation for pyrolysis process, which includes mixing with additives and peletization of prepared mixture for purposes of agricultural or energetical utilisation. Technology for material transformation and energy utilization of sewage sludge, in particular the mentioned pyrolysis or torrefaction, require an insignificant degree of detailed research in order to expand it in the field of sludge management. Indeed, it is not only research that will enable direct correct use of this technology in practice. The results of such research are the basis for the drafting of the relevant legislation, which will subsequently enable the deployment of pyrolysis technologies in practice.

Citace

ŠEVČÍK, Jan. Příprava čístírenských kalů pro proces pyrolýzy. Brno, Rok 2019, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA.