Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů

AR: 2016/17

Student

Tauš Miloslav

Vedoucí

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Anotace

Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod multikriteriální optimalizace. Na základě rešerše byl proveden návrh jednotné metodiky hodnocení technického stavu a jejích 7 modulů. V rámci disertační práce jsou řešeny moduly pro hodnocení čerpacích stanic, vodovodních sítí a vodovodních řadů. Výstupem navržené metodiky hodnocení technického stavu je zařazení hodnoceného objektu do kategorie technického stavu. Navržená metodika byla testována na reálných objektech a prokázala schopnost věrného popisu technického stavu objektu.

Summary

The topic of the thesis is multi objective condition assessment of water supply systems. The state of the art of condition assessment of water supply systems and the state of the art of multi objective optimization methods are presented within the thesis. Based on these recherches, the uniform methodology of condition assessment of water supply systems and its 7 modules was designed. The thesis deals with the selected modules to condition assessment of water pumping stations, water networks and pipe sections. The output of the methodology is the assignment of a category of the technical condition to the rated object. The proposed methodology was tested on real water facilities and proves the ability of a fair presentation of the technical condition of the object.

Citace

TAUŠ, Miloslav. Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů. Brno, Rok 2016, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc..