Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech

AR: 2015/16

Student

Raček Jakub

Vedoucí

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo znečištěnou odpadní vodu z umyvadel, sprch, van, kuchyňských dřezů a praček na prádlo. Koncepce založená na využití alternativních zdrojů vody by nemusela vykazovat tak přísné sledované ukazatele, jako je tomu u vody pitné. Dizertační práce se zabývá šedou vodou z umyvadel, sprch a praček na prádlo, sbíranou odděleně od ostatních odpadních vod a to v objektech jako jsou vysokoškolské koleje, prádelny, hotely, rodinné domy, plavecké bazény, administrativní budovy a další objekty. Výzkum ukázal, že membránová filtrace splňuje všechny potřebné parametry kvality vody a lze ji úspěšně aplikovat v systémech budov, kde vyčištěnou bílou vodu použijeme na splachování toalet, zavlažování zahrady nebo travnatých ploch. Systémy využití šedých vod ve vybraných objektech jsou podrobně řešeny v dizertační práci se zaměřením na návrh systému.

Summary

The concept of reusing wastewater in buildings has recently become more important. This is due to change in climatic conditions and reduction of the yield of water resources. Greywater can broadly be defined as not extremely polluted wastewater coming from basins, showers, baths, kitchen sinks and washing machines. The concept based on the use of alternative rate sources wouldn't need same strict parameters as drinking water. Dissertation engage in collecting greywater from basins, showers and wash machines separately from the other more polluted domestic wastewater at the dorms, the laundry machines, the hotels, detached houses, the swimming pools, the office buildings and other buildings. The research showed that membrane filtration meets all needed parameters of water quality and can be used in house systems where we use cleansed white water to flush toilets, watering garden or grass areas. There is still a lack of experience and documentation for such system of operation in our country. Systems of use of greywater in selected objects are detaily solved in my dissertation directed at system proposal.

Citace

RAČEK, Jakub. Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech. Brno, Rok 2015, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D..