Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Technická analýza životnosti trubního materiálu ze šedé litiny

AR: 2015/16

Student

Kozelský Jiří

Vedoucí

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Disertační práce popisuje technickou analýzu trubního materiálu ze šedé litiny, která je vypracována na základě dobových podkladů a norem. Z technické analýzy je navržena metodika k určování technického stavu a teoretické zbytkové životnosti trubního úseku ze šedé litiny, která je zpracována do softwarové aplikace Kozel 1.0. Navržená metodika pracuje na základě multikriteriálního rozhodování. Pro vstupy do metodiky jsou navržená data, která sledují provozovatelé vodovodních sítí. Výstupem z metodiky je určení kategorie technického stavu trubního úseku a časový údaj určující minimální a maximální dobu zbytkové životnosti analyzovaného trubního úseku. Výstupy z metodiky jsou porovnány s výstupy ze střednědobých plánů města Ostravy a Brna.

Summary

The dissertation describes the technical analysis of the pipe material of gray cast iron, which is developed on the basis of historical documents and standards. The technical analysis is a methodology for determining the technical state and theoretical residual life of the pipe section made of cast iron, which is processed into a software application Kozel 1.0. The proposed methodology operates on the basis of multi-criteria decision making. For input the data methodologies are designed to monitor the operators of water supply networks. The output of the methodology is to determine the category of the technical condition of the pipe section and time stamp, minimum and maximum residual lifetime analysis pipeline segment. Outputs of the methodology are compared with the outputs of medium-term plans of Ostrava and Brno.

Citace

KOZELSKÝ, Jiří. Technická analýza životnosti trubního materiálu ze šedé litiny. Brno, Rok 2015, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D..