BP007 – Projekt stokování a ČOV

Anotace předmětu

Předmět rozšiřuje a procvičuje teoretické znalosti a praktické projekční dovednosti, které jsou získávány v předmětech Stokování a Čištění odpadních vod. V rámci komplexního projektu je řešeno odvodnění urbanizovaného území a bezpečné zneškodnění veškerých odpadních vod na individuálně zadaném, reálném zájmovém území. Projekt je zpracován formou projektové dokumentace stokové sítě a čistírny odpadních vod. Požadovaná výkresová dokumentace je vypracována včetně technické zprávy a podrobných hydrotechnických a technologických výpočtů. V rámci předmětů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení:

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Podmínky k zápočtu, hodnocení předmětu

 • Docházka – jsou akceptovány max. 2 absence, větší počet absencí je přípustný pouze v případě nemoci (pak je vyžadováno potvrzení pracovní neschopnosti od lékaře)
 • Aktivní účast na cvičeních
 • Odevzdání všech požadovaných příloh projektu v požadovaném rozsahu a úpravě v zápočtovém týdnu, a to vždy v rozvrhových jednotkách, do nichž je student zapsán.

Rozsah příloh bude upřesněn vyučujícími. Přílohy se odevzdávají v tištěné verzi v předepsané složce. Přílohy projektu budou jednotlivě hodnoceny známkou A-F. Celková klasifikace předmětu zohledňuje průměr hodnocení jednotlivých příloh příloh a aktivitu studenta na cvičení.

Harmonogram cvičení

 1. Vybavenost obce, výpočet návrhových průtoků
 2. Trasování stokové sítě v obci, Podrobná situace
 3. Hydrotechnická situace stokové sítě
 4. Návrh dimenzí potrubí stokové sítě – výpočet deště, splašků
 5. Podélný profil stokové sítě – hlavního řadu
 6. Dokončení podrobné situace stokové sítě, konzultace
 7. Výpočet průtoků a koncentrací na ČOV
 8. Výpočet hlavních stavebních objektů ČOV a návrh strojního zařízení
 9. Technologické schéma ČOV
 10. Celková situace ČOV, Technická zpráva
 11. Zápočet