Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Možnosti odstraňování kovů ze zdrojů pitné vody vodárenskými procesy

AR: 2021/22

Student

Marzinová Kristýna

Vedoucí

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Anotace

V diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku kovů, jejich výskyt ve zdrojích pitné vody v České republice a možnosti jejich odstraňování vodárenskými procesy. Těžké kovy zhoršují kvalitu zdrojů vody, tudíž je potřeba přistoupit k složitějším technologiím úpravy vod. V první části práce jsou popsány kovy, jejich vlastnosti, význam a výskyt ve vodách, posléze možnosti odstraňování kovů pomocí vodárenských procesů. V praktické části diplomové práce jsem provedla laboratorní experiment odstranění železa, manganu a niklu pomocí adsorpce na vybraných filtračních materiálech, kterými jsou Filtrasorb F100, Filtrasorb F 400, Bayoxide E33 a GEH. Experiment sloužil k porovnání účinnosti vybraných sorpčních materiálů.

Summary

In my diploma thesis I focused on the issue of metals, their occurrence in drinking water sources in the Czech Republic and the possibility of their removal by water supply processes. Heavy metals degrade the quality of water resources, so more complex water treatment technologies are needed. The first part describes the metals, their properties, their significance and occurrence in water, then the possibility of removing metals using water supply processes. In the practical part of the diploma thesis I performed a laboratory experiment to remove iron, manganese and nickel by adsorption on selected filter materials, which are Filtrasorb F100, Filtrasorb F 400, Bayoxide E33 and GEH. The experiment was used to compare the effectiveness of selected sorption materials.

Citace

MARZINOVÁ, Kristýna. Možnosti odstraňování kovů ze zdrojů pitné vody vodárenskými procesy. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: Ing. Renata Biela, Ph.D..