Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Krátkodobý a střednědobý plán obnovy vybrané stokové sítě

AR: 2020/21

Student

Chromík Radek

Vedoucí

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Autor diplomové práce řeší problematiku krátkodobého a střednědobého plánu obnovy vybrané stokové sítě. Řešenou oblastí pro tuto práci je město Břeclav. Zadavatel vybral zájmovou oblast, která spadá do katastrálního území Břeclav - Poštorná . Cílem diplomové práce je zpracování krátkodobé a střednědobé strategie sanace vybrané části stokové sítě pro potřebu plánu obnovy.

Summary

The author of the thesis deals with the issue of the short-term and medium-term rehabilitation plan for selected sewer netwotk. Resolved area for this work is the town of Břeclav. The Contracting Authority selected the area of interest that falls within the cadastral territory of Břeclav - Poštorná. The aim of the thesis is to elaborate a short-term and medium-term strategy of remediation of a selected part of the sewerage network for the need of a recovery plan.

Citace

CHROMÍK, Radek. Krátkodobý a střednědobý plán obnovy vybrané stokové sítě. Brno, Rok 2020, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D..