Diplomové práce

Aktuálně zpracovávané diplomové práce

Analýza spotřeby vody v areálu FAST VUT Brno 
autor: Fogl Jiří, vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., ak. rok 2017/2018.

Optimalizace využití vratné vody na úpravně vody 
autor: Hanušová Veronika, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Nakládání s odpadními vodami v obci Sudice
autor: Hoferková Lenka, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Nejlepší dostupné prvky pro vodojemy
autor: Hrubý Ladislav, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Studie odkanalizování vybrané obce
autor: Kolář Tomáš, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Vyhodnocení účinnosti odstraňování pesticidů na rekonstuované úpravně vody
autor: Kovačíková Kristýna, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Vyhodnocení minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti
autor: Nováková Jana, vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Eliminace zápachu na stokové síti
autor: Novotný Jiří, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Analýza ceny vodného ve vazbě na financování obnovy infrastruktury
autor: Pavel Marek, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Technicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOV
autor: Sakáčová Monika, vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě
autor: Skryja Marek, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Studie rekonstrukce úpravny vody
autor: Skříček Jan, vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Čištění odpadních vod technologií MBR
autor: Spratková Aneta, vedoucí práce prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, ak. rok 2017/2018.

Mikropolutanty ve zdrojích vod a možnosti jejich odstranění
autor: Šíblová Daniela, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Studie sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku
autor: Voldán Karel, vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., ak. rok 2017/2018.

Sledování vlivu olověných potrubí na kvalitu pitné vody u spotřebitele
autor: Vostrčilová Markéta, vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D., ak. rok 2017/2018.