Home Výzkum INOBA (OP VK)
INOBA (OP VK)

Název projektu

INOBA - Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

V rámci tohoto projektu řeší ústav inovaci těchto předmětů

BP51 - Inženýrské sítě (V) (odpovědný řešitel doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.)

Zdůvodnění potřebnosti inovace kurzu BP51:

Kurz BP51 je potřebný inovovat z důvodu dynamického rozvoje oboru inženýrské sítě – nové materiály a metody používané při výstavbě inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou multidisciplinární – jedná se o problematiku vodního hospodářství, materiálového inženýrství, statiky, geotechniky, provádění staveb, stavební chemie atd. V současné době se jedná o aktuální tématiku, která je potřebná pro majitele, provozovatele, prováděcí firmy a projektanty (např. správci a vlastnící vodovodů a kanalizací mají ze zákona povinnost provést pasporty a naplánovat rozvoj a sanaci vodovodů a kanalizací. Dále z nového stavebního zákona je povinnost v rámci územně analytických podkladů předat úřadu územního plánování pasport sítí nejlépe v digitální podobě.).

Cíle projektu:

Cílem projektu je inovovat kurz BP51 Inženýrské sítě (V) v bakalářském studijním programu s uplatněním nejnovějších didaktických metod a e-learningu. 

Inovace kurzu BP51 bude zahrnovat:

 • zapracování nejnovějších poznatků z oblasti výstavby, provozování a ekonomiky inženýrských sítí – vodovodů, kanalizací, plynovodů, teplovodů, elektrorozvodů a telekomunikačních sítí ve spolupráci s odborníky z praxe,
 • zpracování praktických ukázek z reálných staveb a provozovaných systémů (krátké videoukázky, schémata apod.). Na přípravě těchto praktických ukázek budou spolupracovat odborníci z praxe,
 • zpracování kurzu do e-learningové formy výuky (v systému e-Moodle),
 • zpracování anglické verze kurzu,
 • převedení cvičení na e-learningovou formu s  automatickým generováním zadání příkladů pro cvičení včetně jejich vyhodnocování.

Přínosy pro cílovou skupinu:

Zvýšení odborné úrovně, znalostí a kvalifikace v oblasti projektování, výstavby, ekonomiky a provozování inženýrských sítí studentů bakalářského studijního programu, fakulty stavební.  

Zapojení cílových skupin:

Zapojení cílových skupin bude realizováno prostřednictvím:

 • účastí studentů na přednáškách a cvičeních
 • zpracovávání příkladů zadaných na přednáškách a cvičení
 • zpětné vazby – dotazníků hodnotících přednášky a cvičení s návrhy na vylepšení obsahu kurzu 

 Vnitřní postupy:

 • zpracování nové osnovy kurzu BP51
 • inovace obsahu kurzu podle nejnovějších poznatků ve spolupráci s odborníky z praxe
 • zpracování praktických video ukázek
 • vypracování e-learningových přednášek v systému e-Moodle, cvičení, příkladů a testů
 • testování kurzu, vyhodnocení a zpětná vazba pro úpravu kurzu BP51


BP03 - Vodárenství (odpovědný řešitel doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.)
V prvním roce projektu (04_09 2011) byly provedeny v souladu s návrhem projektu tyto činnosti v rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu:

Příprava obsahu inovovaného kurzu

Jednání s vedením vybraných významných českých vodárenských společností (BVK, VAS a.s., SmVaK a.s) za účelem prodiskutování požadavků praxe na obsah inovovaného kurzu BP03 Vodárenství se zaměřením na přednášky
01  Koncepční řešení vodárenských systémů, spotřeba a potřeba vody
03  Vodojemy, čerpací stanice
04  Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení
05  Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže

Příprava studijních podkladů pro inovovaný kurz

Byly provedeny prohlídky vybraných úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů a dalších vodárenských objektů (Moravský Krumlov, Ostrožská Nová Ves, Babice atd)  za účelem pořízení fotodokumentace a získání provozě-technický údajů o těchto objektech. V návaznosti na tuto činnost byly zahájeny práce na inovaci přednášek
01  Koncepční řešení vodárenských systémů, spotřeba a potřeba vody
03  Vodojemy, čerpací stanice
a zahájeny práce na inovaci studijních materiálů k přednášce
04  Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení
05  Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže

Na dalších klíčových aktivitách projektu (3, 4 a 5) nebyly v souladu s časovým harmonogramem projektu realizovány žádné činnosti.

Zadavatel

Evropský sociální fond v ČR

Evidenční číslo

CZ.1.07/2.2.00/15.0426

Doba řešení

2011 - 2013

Abstrakt

Operační projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost