Home Výzkum
Aktuální projekty

Pracovníci ústavu jsou dlouhodobě a tradičně zapojeni do řešení vědeckovýzkumných projektů v rámci národních i mezinárodních grantů v oblasti vodního hospodářství obcí a ochrany životního prostředí, a to jako řešitelé či spoluřešitelé za využití spolupráce s dalšími partnery.

1 Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí
2 Nové energeticky efektivní technologie čištění odpadních vod
3 Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP)
4 Provozování tlakové a podtlakové kanalizace
5 Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy
6 Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti
7 Využití pilotní jednotky AOP k odstranění chemického znečištění ve vodě
8 Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou