Home Diplomové práce Pokyny pro vypracování
PDF Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Hluštík, Ph.D.   

Pokyny pro zpracování diplomových prací

Struktura práce

Zásady pro úpravu, odevzdání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT jsou předepsány Směrnicí děkana č. 19/2011 (dále jen Směrnice) a Dodatkem č. 1 ke Směrnici děkana č. 19/2011. Seznam náležitostí a uspořádání textové části včetně povinně vkládaných příloh (Přílohy 1 - 4) je určeno v následujícím pořadí:

 1. Titulní list – dle Přílohy č. 2 k Dodatku č. 1 Směrnice
 2. Zadání vysokoškolské práce – originál zadání je součástí práce, obdržíte na sekretariátě ÚVHO;
 3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce – redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu. Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost. Abstrakt je formulován v přirozeném jazyce - obvykle ve větách, někdy však jen v heslovité podobě, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nově. Klíčová slova uveďte v počtu cca. 5;
 4. Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 - použijte generátor citací;
 5. Prohlášení autora o původnosti práce opatřené datem a podpisem autora (příloha č. 3 k Dodatku č. 1 Směrnice);
 6. Poděkování autora osobám podílejícím se svými zkušenostmi a poznatky na DP (nepovinné) - obvykle poděkování vedoucímu práce a případným konzultantům (vzor v ukázkovém souboru);
 7. Vlastní práce s následující strukturou:
  1. Obsah
  2. Úvod práce (cíle a metodika práce)
  3. Současný stav poznání řešené problematiky - zpravidla formou rešeřše
  4. Vlastní text
  5. Závěr - zhodnocení cílů dosažených studentem v rámci práce, přínos práce, minimálně v rozsahu 1x A4
  6. Literatura – student uvede veškerou literaturu a zdroje, ze kterých čerpal při řešení práce, veškeré odkazy musí být uvedeny i v práci samotné (odkazy v textu na tento seznam v hranatých závorkách, např. [15]), pro zpracování seznamu používejte generátor citací
  7. Seznam použitých zkratek a symbolů
  8. Seznam tabulek
  9. Seznam obrázků
  10. Summary – rozšířený anglický abstrakt práce, minimálně ½ strany formátu A4
  11. Seznam příloh
  12. Přílohy
  13. Digitální verze práce uložená na CD/DVD nosiči. Práce se odevzdává pouze do informačního systému, max velikost dat 50 MB ve formátu pdf. Studenty VHO prosíme o vypálení 1 CD s diplomovou prací a odevzdání na sekretariátě pro účely archivace (1x ve slim obalu volně přiloženo - vzor přebalu viz příloha

Pro zpracování práce použijte jednotnou šablonu:

 • Šablona pro editor Word - soubor DOT s nastavenými styly (viz Užitečné odkazy)
 • Ukázkový soubor - předvyplněný soubor DOC s nastavenými styly

Tisk a vazba

Práce má být pevně svázána v knižní vazbě, opatřena deskami - vzor desek viz. Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Směrnice, provedení desek v barvě modré se stříbrným písmem.

V případě velkého množství příloh je pevně svázána část práce podle bodů a-m (dle směrnice), přílohy jsou pak volně vloženy společně s touto pevnou částí do desek s mašličkami.

Kroužková vazba, termo vazba, ani jiná podobná vazba není akceptovatelná!

Pro vazbu diplomové práce doporučujeme využít: knihovnicka.cz

Diplomové práce se tisknou zásadně jednostranně.

Dbejte na pravopis, v případě pochybností využijte pravidla.cz

 

Volně vložené přílohy

 1. Licenční smlouvazrušena Dodatkem č. 1 Směrnice rektora č. 2/2009
 2. Metadata – vzor souboru metadat viz Směrnice. Metadata md1 a md2 volně vložená do závěrečné práce, odevzdává se 1x

  md1
  Jméno vedoucího práce
  Jméno studenta (diplomanta)
  Škola
  Fakulta
  Ústav
  Studijní obor
  Studijní program
  Název práce
  Název práce v anglickém jazyce
  Jméno vedoucího práce
  Typ práce
  Přidělovaný titul
  Jazyk práce
  Formát práce – uvést formát souborů, ve kterých elektronicky vypálíte práci na CD nosič, formát není pevně stanoven. Pouze soubor metadat se vypaluje na CD v pdf.

  md2
  Abstrakt
  Abstrakt v anglickém jazyce
  Klíčová slova
  Klíčová slova v anglickém jazyce

  md3
  Jméno oponenta (či oponentů)
  Posudek vedoucího práce
  Posudek oponenta (či oponentů)

  md4
  Datum obhajoby
  Výsledek obhajoby - známka

 3. Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP - viz Příloha č. 4 k Dodatku č. 1 Směrnice. Podepsané, volně vložené do závěrečné práce, odevzdává se 1x
 4. Obhajoba práce

  Student si na obhajobu vysokoškolské práce připraví prezentaci dosažených výsledků práce. Doba prezentace je 10-15 minut, což odpovídá 15-20 slajdům. Prezentace nesmí být delší než 15 minut. Šablona na prezentaci není pevně zadána, vyvarujte se tmavému pozadí a velikosti písma menší než 24.

  Pokud prezentace obsahuje video, doporučujeme studentovi před obhajovou vyzkoušet funkčnost na konkrétním počítači (kontaktujte příslušného tajemníka komise). Prezentaci nahrejte ráno v den obhajoby (před první obhajobou) do příslušného notebooku.

  Prezentace budou po obhájení závěrečných prací vystaveny na webových stránkách Ústavu vodního hospodářství obcí v sekci „Závěrečné práce“.

   

Attachments:
FilePopisFile sizeLast modified
Download this file (prebal CD.xls)vzor přebalu CD 511 Kb12.1.2017 10:06