Home Bakalářské práce Hodnocení
PDF Tisk
Napsal uživatel Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.   

Hodnocení závěrečných prací

Po odevzdání je pro každou závěrečnou práci (bakalářskou nebo diplomovou) vyhodnoceno dvojí hodnocení, jednak vedoucím práce a jednak oponentem.

Vedoucí práce si ve svém hodnocení všímá především přístupu studenta k řešení práce, oponent se pak ve svém posudku zaměřuje více na správnost předloženého řešení.

V zásadě lze očekávat hodnocení v následujících aspektech:

Splnění cílů stanovených zadáním

 • kontrola splnění zadání, kontrola splnění vytčených cílů,
 • zhodnocení přínosů autora;

Přístup studenta k řešení práce

 • účast na pravidelných konzultacích,
 • průběžná práce,
 • tvůrčí a aktivní přístup,
 • zapracování vlastních myšlenek,
 • práce s literaturou;

Odborná úroveň

 • při hodnocení práce je nutné vzít v úvahu specifika konkrétního tématu,
 • správnost navrženého technického řešení (soulad s obecně platnými zásadami, normami atd.), volba vhodných metod (např. srovnávacího postupu a výběr kriterií),
 • způsob provedení rešerše (pokud je součástí),
 • nové poznatky, vlastní přístupy;

Struktura, srozumitelnost, formální náležitosti

 • způsob interpretace výsledků,
 • zdůvodnitelnost a obhajitelnost navržených řešení,
 • vhodné členění práce, její struktura,
 • pravopis,
 • formální náležitosti (např. výkresů).

Posudek oponenta obvykle obsahuje také několik dotazů či připomínek, na které by měl být student u obhajoby schopen odpovídajícím způsobem reagovat. Adekvátnost odpovědí zhodnotí u obhajoby buď oponent (pokud je přítomen) nebo komise.

Nedílnou součástí hodnocení a posudku je závěrečné hodnocení, kde se uvádí hodnocení podle stupnice ECTS (A-F).

 

Tento text slouží jako informace pro studenty závěrečných ročníků.